ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LED SALES, GEVESTIGD TE HOORN NOORD-HOLLAND, NEDERLAND.

Artikel 1. Algemeen

 1.Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, hierna te noemen “Voorwaarden” van LED sales., hierna te noemen “LS” zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van LS en op alle overeenkomsten met LS.

  2.Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “producten”, wordt hieronder verstaan alle zaken die het onderwerp van een overeenkomst vormen, waaronder LED producten.

  3.Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “overeenkomst”, wordt hieronder verstaan iedere overeenkomst die tussen LS en koper tot stand komt, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

  4.Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “koper”, wordt hieronder verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met LS heeft gesloten of wenst te sluiten en tevens hun vertegenwoordigers en gemachtigden alsmede hun rechtsopvolgers.

  5.Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” wordt hieronder louter en uitdrukkelijk verstaan: ondertekend door degene(n) die statutair bevoegd is/zijn om de betreffende partij rechtsgeldig te vertegenwoordigen, tenzij het begrip “schriftelijk” uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is omschreven.

  6.Algemene voorwaarden van koper zijn slechts geldig indien en voor zover zij door LS uitdrukkelijk zijn aanvaard en deze aanvaarding schriftelijk aan koper is bevestigd.

  7.Zolang de schriftelijke aanvaarding op de wijze als omschreven in artikel 1.6 niet heeft plaatsgevonden, worden algemene (inkoop)voorwaarden of bedingen van koper hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  8.Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door LS zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende onderliggende overeenkomst. LS heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te vullen en/of nieuwe voorwaarden te hanteren. LS zal koper van dergelijke wijziging(en), aanvulling(en) c.q. nieuwe voorwaarden 10 werkdagen van te voren op de hoogte brengen.

  9. Onder “LED” wordt verstaan: Light Emitting Diode.

 

Artikel 2. Aanbiedingen / Offertes

  1.Aanbiedingen en/of offertes uitgebracht door LS binden LS niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. De door LS uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en kunnen niet leiden tot enige verplichting voor LS. 

  2.Aanbiedingen en/of offertes zijn onverminderd artikel 2.1 enkel geldig indien deze schriftelijk zijn gedaan en gedurende de in de aanbieding en/of offerte vermelde termijn. Indien de aanbieding en/of offerte geen termijn vermeldt, is de aanbieding en/of offerte geldig gedurende 30 kalenderdagen.

  3.Alle opgaven door LS van getallen, gewichten, kleuren, onderdelen, maten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. LS kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen en aldus kan op voornoemde aanduidingen van de producten geen beroep worden gedaan door koper. Getoonde of verstrekte modellen, monsters of tekeningen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten.

Artikel 3. Orders

  1.Orders (dat wil zeggen: iedere opdracht van koper aan LS) worden schriftelijk gedaan. Onder schriftelijk wordt in dit specifieke artikellid verstaan de berichten die per brief, per fax, per e-mail of via LS online zijn verstuurd.

  2.Een overeenkomst komt, onverminderd artikel 3.4, slechts tot stand indien en voor zover LS een order schriftelijk aanvaardt of door LS uitvoering aan de order wordt gegeven. LS is te allen tijde gerechtigd een order niet te aanvaarden, zulks zonder opgave van redenen en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of compensatie anderszins.

  3.Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat koper met betrekking tot de door koper geplaatste order(s) voldoende kredietwaardig blijkt te zijn, zulks naar de (eind)beoordeling van LS binnen 10 werkdagen na het tijdstip zoals in artikel 3.2 omschreven.

  4.Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper aan de verplichtingen uit hoofde van eerder tussen LS en koper gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan.

  5. Annulering door koper van de door LS aanvaardde order, of van een order waaraan door LS reeds uitvoering is gegeven, kan slechts plaatsvinden met schriftelijke instemming van LS en voor zover LS voor eventuele schade door koper schadeloos gesteld wordt. Indien het producten betreft die speciaal voor koper vervaardigd of bij een derde besteld zijn is annulering of teruggave niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden.

Artikel 4. Levering/ overgang van risico

  1.Levering geschiedt volgens ICC Incoterms 2000 EXW. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de producten aan koper zijn aangeboden en koper (dan wel diens medewerker) deze voor ontvangst heeft ondertekend. Indien en zodra koper (dan wel diens medewerker) voor de ontvangst van de door LS aangeboden producten heeft getekend, doch indien die aflevering naar discrete beoordeling van LS onmogelijk is gebleken, is het risico van de producten op koper overgegaan.

  2.Indien aflevering van de producten door LS onmogelijk is gebleken (zulks naar het discrete oordeel van LS) is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is koper gehouden alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. LS is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper bij LS op te slaan onverminderd de verplichting van koper het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in artikel 9 omtrent eigendomsvoorbehoud. LS kan er ook voor kiezen de producten door te leveren aan derden, met dien verstande dat koper, los van de ontstane schade en opslagkosten zoals hiervoor genoemd, het verschil in de factuurprijzen voor zijn rekening neemt.

  3.LS heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren. In dergelijke gevallen zal iedere gedeeltelijke levering een aparte overeenkomst inhouden die onder dezelfde voorwaarden is aangegaan als de originele overeenkomst. Koper is niet gerechtigd betaling op te schorten vanwege overschrijding van de levertijd van (een deel van) de producten.

Artikel 5. Levertijd

  1.De opgave van de afleveringstermijn geschiedt bij benadering, is niet bindend voor LS en is gebaseerd op de ten tijde van deze opgave voor LS geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties of gegevens van koper dan wel derden, op het tijdstip waarop die prestaties en die gegevens door koper dan wel derden zijn verricht respectievelijk verstrekt. Deze afleveringstermijn zal door LS zo veel mogelijk in acht worden genomen.

  2.Indien LS voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, kan de aflevertermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn bij LS.

 3.Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft koper geen recht op enige schadevergoeding of compensatie anderszins. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn van de betreffende producten zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij dat betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden echter alleen voor zover het te laat geleverde/ te leveren producten zoals hiervoor bedoeld betreft.

Artikel 6. Prijzen en betaling

  1.De prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten worden vermeld in Euro´s (€). Prijzen zijn altijd inclusief BTW/omzetbelasting en exclusief eventuele overige belastingen en/of heffingen, tenzij anders wordt vermeld of schriftelijk overeengekomen. Eventuele afhandeling- en/of verzendkosten worden separaat in rekening gebracht.

 

  2.De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst voor LS geldende omstandigheden, zoals onder meer - maar niet beperkt tot -  wettelijke voorschriften, arbeidsloon, kostprijzen van grondstoffen en materialen, aankoopprijzen, accijnzen, in- en uitvoerrechten, valutakoersen, heffingen en belastingen die direct of indirect van LS worden geheven c.q. door derden ten laste van LS worden gebracht en/of andere factoren die om welke reden dan ook de prijs beïnvloeden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft LS het recht de daaruit voorvloeiende kosten aan koper door te berekenen door een prijsverhoging. Indien dit aan de orde is, zal LS koper zo spoedig mogelijk de wijzigingen doorgeven.

  3.Onverminderd het vorige lid heeft LS te allen tijde het recht om de prijzen te verhogen, met een maximum van 10% per kalenderjaar. LS zal koper zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 30 kalenderdagen van te voren van deze prijsstijging op de hoogte stellen.

  4.Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen LS en koper geschiedt de betaling van het door koper krachtens overeenkomst verschuldigde bij een eerste overeenkomst tussen LS en koper op basis van betaling vóór levering door middel van contante betaling vooraf of levering onder rembours.

  5.Indien echter voor LS blijkt, ter hare discrete keuze, dat koper voldoende kredietwaardigheid bezit, zoals bedoeld in artikel 3.3 zal koper de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum aan LS betalen, tenzij een andere betalingstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Alle betalingen zullen, ter keuze van LS, ter harer kantore of op een door haar nader aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van LS wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.

  6.LS is gerechtigd de in artikel 6.5 genoemde betalingstermijn te herzien indien zulks naar de mening van LS uit hoofde van kredietwaardigheidsgegevens of om andere redenen geïndiceerd is.

  7.Bij ontvangst van de volledige door koper verschuldigde betaling van een factuur binnen 10 dagen na factuurdatum wordt in de gevallen zoals bedoeld in lid 4 en lid 5 door LS op verzoek van koper een korting verleend van 3% over het netto-factuurbedrag van de betreffende factuur exclusief BTW.

  8.Door het enkele verstrijken van de (al dan niet verkorte) betalingstermijn is koper, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en zijn de vorderingen van LS op koper direct opeisbaar.

  9.Koper is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente (zoals bedoeld in artikel 6:119a BW) vermeerderd met een opslag van 2% (twee procent).

 10.Indien koper jegens LS van enige verplichting in verzuim is, is hij verplicht LS de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten - daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure - volledig te vergoeden. De door de koper te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het door koper aan LS opeisbaar verschuldigde bedrag, met een minimum van € 300,-- ex. BTW.

 

 11. Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die LS op de koper mocht hebben ten aanzien van welke LS niet een eigendomsvoorbehoud c.q. pandrecht heeft bedongen conform artikel 9. Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de artikelen 6.9 en 6.10, en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom in volgorde van ouderdom.

 12.Indien LS, nadat koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan koper richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11.

   Artikel 7. Inspectie en klachten

  1.De koper is verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering (dat wil zeggen wanneer koper feitelijke macht over de producten zou kunnen uitoefenen) nauwkeurig te controleren of het correcte aantal en of het correcte soort geleverd is volgens de verzenddocumenten. Daarnaast is de koper verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te controleren op zichtbare gebreken en op schade. Klachten over de producten moeten door koper onverwijld doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de producten schriftelijk (dat wil in dit specifieke artikellid zeggen: per brief, per e-mail of per fax) aan LI worden gerapporteerd, zulks op straffe van verval van het recht tot reclameren.  Deze rapportage dient minstens aan te geven waar en wanneer het product is gekocht, dient te worden voorzien van de originele aankoopbon van de levering aan de eindgebruiker en dient de reden van de aanspraak gemotiveerd te vermelden. Verder bevat de rapportage, voor zover mogelijk, het serienummer van het product en het factuurnummer.

  2.LS is niet verplicht klachten over afwijkingen betreffende de afgeleverde producten die hem later dan 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten door de koper bereiken, in behandeling te nemen.

  3.Na het constateren van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking en/of de verwerking van de betreffende producten onmiddellijk te (doen) staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

  4.Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door LS in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en/of verwerking.

  5.Indien koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is voor LS, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft koper geen aanspraken ter zake. Indien de klacht ongegrond is gebleken door LS, dan zullen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van koper komen.

  6.Aan het in behandeling nemen van een klacht kan koper geen rechten ontlenen.

 

  7.Het staat koper niet vrij de producten te retourneren, voordat LS daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retournering voor rekening van LS.

  8.Indien koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot in het artikel 8 en 14 bepaalde.

   Artikel 8. Verplichtingen LS

  1.LS verklaart dat haar producten de eigenschappen bezitten die de koper en eindgebruiker daarvan gelet op de door LS ter zake verstrekte informatie omtrent gebruik, kwaliteit en prestaties mag verwachten (conformiteit), mits deze producten normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere voorschriften opgenomen in de overeenkomst en deze Voorwaarden, stipt en volledig worden nagekomen. Geringe in de branchegebruikelijke afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, onderdelen, kleuren en andere soortgelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen en hebben geen invloed op de conformiteit van de geleverde producten. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een afwijking - ten voor- of ten nadele van de koper - van de lichttechnische waarde van de producten van hoogstens 5%.

  2.Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen uit artikel 7 en dit artikel is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de klacht gegrond is, heeft LS de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe, dan wel gelijkwaardige vervangende producten of onderdelen, hetzij de betreffende producten deugdelijk te herstellen - en daartoe zo nodig aanpassingen in de te herstellen producten aan te brengen - hetzij (een naar het oordeel van LS passend gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag (gedeeltelijk, zulks naar oordeel van LS) te crediteren. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is LS ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten en is LS tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.

  3.Indien het product geen zichtbaar gebrek of schade vertoont zoals in het voorgaande artikel bedoeld kan koper, met inachtneming van alle bepalingen in dit artikel en artikel 7, uiterlijk binnen de volgende periodes bij LS een klacht indienen (d.w.z. dat de volledige klacht binnen die periode door LS is ontvangen) indien koper van mening is dat er sprake is van een non-conformiteit:

Fittingen

1 maand

Behuizingen

1 maand

Stroomomvormers

1 maand

Printplaatjes

1 maand

 

  4.Koper zal voornoemde garantieperiodes minimaal hanteren richting zijn afnemer(s)/ eindgebruiker(s). Al het meerdere komt volledig voor eigen rekening en risico van koper.

  5.Koper of een derde kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LS wijzigingen of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door LS geleverde onderdelen zijn aanbracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

  6.Van garantie is voorts uitdrukkelijk uitgesloten schade ontstaan als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage, waterschade (tenzij en voor zover uitdrukkelijk is aangegeven door LS dat het product “waterproof” en of “wasserdicht” is, waartoe uitdrukkelijk niet behoort de benaming “waterresistant” of een daarmee verwante term) en schade die niet zijn oorzaak vindt in een fabrieksfout.

  7.Indien LS producten aan koper aflevert die LS van diens toeleveranciers heeft verkregen, is LS nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van koper gehouden dan waarop LS ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

  8.Bij vervanging of herstel blijven de garantietermijnen van het originele product van kracht en leidt dit niet tot nieuwe garantietermijnen.

  9.De zgn. halfwaardetijd van elke afzonderlijke lichtbron van de producten wordt op verzoek van koper nader door LS gespecificeerd.

 10.Indien in een product meerdere LED’s verwerkt zijn, levert een uitvalpercentage van 5% of minder van het aantal LED’s geen non-conformiteit op.

Artikel 9. Eigendom

  1.Door LS geleverde producten blijven het uitsluitend eigendom van LS, zolang door koper niet volledig is voldaan aan alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichting(en), die krachtens de tussen LS en koper gesloten overeenkomst(en) op koper rust(en) c.q. zullen rusten. Eerst na volledige nakoming van alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting(en) door koper jegens LS gaat de eigendom der producten over op koper.

  2. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van LS te zijn bedongen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 en de rest van dit artikel bepaalde blijft gelden.

  3.Voordat de eigendom van de producten op koper is overgegaan is koper niet bevoegd de producten te verpanden, anderszins te vervreemden dan wel te bezwaren of rechten daarop aan derden te verlenen. Koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan LS eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper noodzakelijk is. Koper zal zijn afnemer van de eigendomsrechten van LS op de hoogte stellen.

  4.Indien en zolang LS eigenaar van de producten is, zal koper de producten zodanig opslaan dat te allen tijde duidelijk is dat deze aan LS behoren. LS heeft voor bedoelde eigendomsovergang te allen tijde recht op toegang tot de producten welke haar eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. Koper zal LS op LS´s eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan LS eigenaar is, zich bevinden. Koper zal voorts LS onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen) te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten.

  5. Koper zal zijn medewerking verlenen aan alle maatregelen die LS ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde producten wil treffen.

  6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van LS. Koper draagt er zorg voor en staat er voor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.

  7. Zodra koper een of meer van zijn verplichtingen jegens LS niet nakomt, worden alle vorderingen op koper terstond en ten volle opeisbaar en is LS bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit haar eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren. Een en ander is onverminderd de aan LS toekomende opschortingsrechten overeenkomstig artikel 12 en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding en rente en kosten zoals bedoeld in artikel 6.9 en 6.10.

  8. Het is koper uitdrukkelijk niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties. Ook wat betreft ander mogelijke tegenvorderingen van koper op LS geldt dat in alle gevallen het recht op iedere vorm van verrekening door koper geheel is uitgesloten.

Artikel 10.
Merken / intellectuele eigendomsrechten / reclamemateriaal

  1.Koper verkrijgt door de overeenkomst geen recht van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de producten en diensten.

  2.LS verklaart dat naar haar beste weten de producten geen inbreuk maken op de in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan LS zo nodig het betreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

  3.Koper verbindt zich ieder (handels)merk, iedere handelsnaam of ieder handelsteken door LS gebruikt of fantasiebenaming of woordcombinaties, waarvan de bedoelde merken of handelsnamen deel uitmaken en waarop LS rechthebbende is, uitsluitend te zullen gebruiken voor transacties met betrekking tot de door LS geleverde producten.

 4.Het is koper niet toegestaan enig merk, kenteken, letters, nummers en/of aanduidingen die door LS op het product en op de verpakking is/zijn aangebracht te verwijderen, aan te vullen of te wijzigen.

  5.Het is koper verboden producten in zijn assortiment te voeren die qua model en/of “technische” specificaties een inbreuk (kunnen) vormen op de model- en/of andere intellectuele- en industriële  eigendomsrechten van LS .

  6.Op ontwerpen, tekeningen en/of modellen kunnen intellectuele- en industriële eigendomsrechten van LS rusten, die eigendom blijven van LS, ook indien aan koper kosten voor ontwikkeling in rekening zijn gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen partijen. Koper zal alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op de door LS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

  7.Het is koper dan ook verboden een product, geheel of gedeeltelijk in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of op welke wijze dan ook na te maken en/of te verveelvoudigen. Een en ander tenzij partijen anderszins uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 8.Eventueel aan koper verstrekt reclamemateriaal in de ruimste zin blijft onvervreemdbaar eigendom van LS en kan door LS te allen tijde worden teruggevraagd. Ook indien door de koper een bijdrage in de kosten is betaald, onvoorwaardelijk en aldus ook zonder terugbetaling van eventueel door de koper betaalde bijdragen en de kosten daarvan.

  9.Koper zal LS onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen LS of een door LS toe te wijzen toeleverancier bevoegd daartegen mede namens koper verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal koper LS op LS´s verzoek zijn medewerking verlenen, op straffe van aansprakelijkheid van koper voor de schade die is ontstaan door het niet meewerken aan de (redelijke) verzoeken van LS.

Artikel 11. Wederverkoop, reclame en marketing

  1. Koper zal de producten niet wederverkopen aan eindgebruikers c.q. retailers anders dan afgesproken in de overeenkomst.

  2.Het is koper niet toegestaan om enige vorm van PR en/of reclame-uiting te doen, online noch offline, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LS. Dat geldt ook voor het gebruik van labels, tags, display´s, posters, verpakkingen, merchandising en welke vorm van promotie en/of marketing dan ook.

  3.Indien koper niet aan bovenstaande verplichting voldoet, kan LS koper een direct opeisbare en niet verrekenbare boete opleggen van EUR 10.000 per keer of per dag dat koper zich niet aan deze verplicht houdt.

  4.Koper is te allen tijde verplicht om op eerste verzoek van LS om welke reden dan ook, te staken met het verdere gebruik van reclame- en /of marketingmateriaal en deze materialen onvoorwaardelijk en aldus ook zonder terugbetaling van eventueel door de koper betaalde bijdragen en de kosten daarvan aan LS te retourneren.

  5. Koper is niet gerechtigd om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van LS producten  van LS als prijzen weg te geven, of anderszins weg te geven of deze producten met “weggever” of een ander daarmee verwante term te betitelen.

  6. Koper zal geen andere producten verkopen of reclame en marketingmaterialen voor andere producten ontwikkelen die afbreuk kunnen doen aan de reputatie van de producten uit de overeenkomst.

  7. Koper is te allen tijde verplicht om eventuele huisregels, standaarden en guidelines van LS producten na te leven, bij gebreke waarvan LS gerechtigd is de overeenkomst direct te beëindigen.

Artikel 12. Opschorting / ontbinding / beëindiging

  1.Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst dan wel uit deze Voorwaarden voortvloeit, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim, zijn alle vorderingen van LS op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar en is LS gerechtigd de uitvoering van elke overeenkomst met koper op te schorten totdat nakoming door koper naar het oordeel van LS voldoende zeker is gesteld of enige overeenkomst(en) met koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of compensatie anderszins aan koper.

  2.In geval van faillissement, naderend faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, substantiële wijziging van de bedrijfsstructuur van koper (zoals bedrijfsovername of reorganisatie) koper) of onder curatele stelling van de koper of stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van koper worden al zijn verplichtingen jegens LS onmiddellijk en volledig opeisbaar en is LS naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of compensatie anderszins en onverminderd de aan LS verder toekomende rechten tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of gehele en gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.

  3.Indien LS producten aan koper aflevert die LS van een toeleverancier heeft verkregen, en een overeenkomst (dat wil zeggen een overeenkomst die niet onder de definitie van artikel 1.3 valt) tussen LS en die toeleverancier dan wel enig recht uit een dergelijke overeenkomst met een toeleverancier, om welke reden en op welke manier dan ook tot een einde komt, kunnen alle overeenkomsten tussen LS met koper met betrekking tot die betreffende producten door LS per direct en geheel dan wel gedeeltelijk beëindigd worden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of compensatie anderszins van LS aan koper. LS is aldus uitdrukkelijk nimmer tot een verdergaande voortzetting van de overeenkomst met koper gehouden dan waar LS ten opzichte van haar toeleverancier(s) aanspraak op kan maken.

  4.Ingeval van liquidatie, substantiële wijziging van de bedrijfsstructuur of opheffing van zijn bedrijf is de koper verplicht LS daarvan vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk in kennis te stellen.

  5. Indien de relatie / de overeenkomst(en) tussen koper en LS wordt beëindigd, op welke manier en om welke reden dan ook, zijn alle vorderingen van LS op koper onmiddellijk opeisbaar en zal koper omgaand alle openstaande vorderingen moeten betalen aan LS, waarvoor zij bij gebreke daarvan aansprakelijk wordt gesteld.

  6. Indien de relatie / de overeenkomst(en) tussen koper en LS wordt beëindigd of indien de koper zijn onderneming aan anderen overdoet dienen de producten van LS dan wel de producten die voorzien zijn van zijn merknamen en/of handelsnamen van LS of haar licentiegevers eerst aan LS te worden aangeboden. Indien LS het aanbod van de koper aanvaardt, dan verplicht LS zich dit te doen tegen zijn op dat moment geldende verkoopprijs minus genoten kortingen en behoudens vermindering wegens ouderdom en/of beschadiging, mits alle facturen van LS door de koper zijn voldaan.

 

Artikel 13. Overmacht

  1.In geval van staking, stagnatie, brand, vergaan van producten onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, oproer, vertraging bij verscheping in het buitenland, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle (overige) gevallen van overmacht, kan LS hetzij de levertijd met de duur van de belemmering verlengen, hetzij de verkoop, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, annuleren, hetzij een andere overeenkomst met koper afsluiten.

  2.Indien een belemmering zich voordoet zal LS op schriftelijk verzoek van de koper binnen 10 dagen mededelen welke mogelijkheid van toepassing is.

  3.Ingeval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade)vergoeding of compensatie anderszins, ook niet als LI als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 14.
Aansprakelijkheid en vrijwaring LS

  1.LS is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van het in artikel 8 bepaalde.

  2.Opdrachten dienen door koper zo nauwkeurig mogelijk en schriftelijk te worden verstrekt. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, ongeacht de reden hiervoor, en mededelingen in het verkeer tussen LS en koper, dan wel tussen LS en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen LS en koper, is LS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LS.

  3.Onverminderd het overige bepaalde in de Voorwaarden, is in elk geval de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van LS te allen tijde beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs van het product c.q. dienst ter zake van die aansprakelijkheid is ontstaan.

  4. LS is, indien haar een opdracht tot speciale vervaardiging is verstrekt dan wel indien haar producten zijn verstrekt ter reparatie, bewerking of verwerking, uitsluitend aansprakelijk voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld te wijten is.

  5. LS is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenoemde gevolgschade die koper of een derde mocht lijden ter zake van de uitvoering door LS van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de producten, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

  6.Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LS, zal koper LS vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, waaronder vergoeding van schade, kosten of renten, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) producten en zal hij LS alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurkosten, vergoeden die LS lijdt als gevolg van dergelijke afspraken.

 

  7.LS bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar toeleveranciers, ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zal zijn.

Artikel 15. Geheimhouding

  1.Alle informatie en gegevens die tussen LS en koper worden uitgewisseld of waarvan koper anderszins kennis neemt, met inbegrip van voorbereidende materialen, handelsgeheimen, formules, patronen, (innovatie) ontwikkelingen, bedrijfsgegevens, documentatie, voorbeelden, uitvindingen, consumentengegevens, concepten, ontwerpen, beeldmaterialen, fabricagegegevens verkoopgegevens, know how, software, cijfers, strategie-, marketing en promotieplannen, en overige gegevens daaraan gerelateerd zullen door koper als vertrouwelijk worden behandeld. Koper verbindt zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LS aan derde(n) kenbaar te maken. Koper zal deze gegevens alleen verstrekken aan zijn personeel en voor hen werkzame derden voor zover nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en wel altijd onder oplegging van de verplichting om de hierboven beschreven geheimhoudingsplicht na te leven.

  2.Zowel tijdens als na de beëindiging van een overeenkomst tussen LS en koper zal koper zich jegens derden op geen enkele wijze negatief uitlaten over LS

    Artikel 16. Overdracht van rechten

Het is koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LS de uit enige overeenkomst voorvloeiende rechten aan derden over te dragen.

Artikel 17.
Wijzigingen en afwijkingen van de Voorwaarden

  1. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door zijn bevestigd.

 2. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en de Voorwaarden prevaleert steeds de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de overeenkomst.

  3. In geval van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 4. Wanneer door LS gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van LS op directe en strikte naleving van de Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien LS een of meer aan haar toekomende rechten uit deze Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan koper hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen die tussen partijen uit hoofde van of in verband met een overeenkomst vallend onder deze Voorwaarden mochten ontstaan zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, Nederland.

  3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Artikel 19. Authentieke taal

In geval van strijdigheid tussen de onderhavige Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en de Engelse vertaling daarvan, geldt uitsluitend de Nederlandse tekst.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, wij slaan geen persoonlijke gegevens op.